Brief inzake voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019 - 2030

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben een voortgangsbericht over de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 naar de Staten gestuurd. Daarin geven ze een overzicht van de activiteiten die de provincie onderneemt om de wereldwijde toppositie van de tuinbouwbouwsector te behouden en te versterken. Hiervoor is nodig dat de Greenports een transitie doormaken, onder meer gericht op kwalitatief beter (duurzaam) productieareaal, schaalvergroting, triple helix samenwerking, duurzame energie en digitalisering. De provincie voert hier al jaren beleid op. Niet alleen omdat het een belangrijke economische sector is, maar ook omdat de Greenports een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezonde voeding en vergroening. De provincie doet dat samen met partners via zogeheten transitietafels. Hier worden concrete stappen gezet op onderwerpen als energietransitie, ruimtelijke inrichting, verslogistiek en innovatie. Daarnaast participeert de provincie Zuid-Holland actief in de 4 regionale Greenports in onze provincie.

Type besluit: GS-vergadering