Vaststelling openstellingsbesluit 2021 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Datum besluit: 3 november 2020


In het Natuurpact hebben de provincies afgesproken de bestaande natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer middels de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer te financieren. Daarnaast is afgesproken dat er een robuuste EHS (NNN) zal worden gerealiseerd. Hiertoe is de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap een van de instrumenten. Uit deze afspraak vloeit voort dat Gedeputeerde Staten jaarlijks een openstellingsbesluit vaststellen en Provinciale Staten hiertoe hoofdsubsidieplafonds vaststellen. Voor 2021 worden de volgende bedragen opengesteld: 55 miljoen euro voor de realisatie van nieuw natuur en eventuele kwaliteitsimpulsen van bestaande natuur en 1 miljoen euro voor het continueren van het natuurbeheer. Bij de behandeling van de begroting 2021 zullen de hoofdsubsidieplafonds aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Type besluit: GS-vergadering