Bestuurlijk convenant AWZI Nieuwe Waterweg

Datum besluit: 12 oktober 2020


De Europese Kaderichtlijn water heeft als doelstelling om in 2027 een goede waterkwaliteit te realiseren. De glastuinbouw heeft de wettelijke plicht om gewasbeschermingsmiddelen in haar afvalwater te zuiveren. Deze plicht tot zuivering kan op collectieve wijze worden uitgevoerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. en de provincie Zuid-Holland hebben het voornemen om een bestuurlijk convenant aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt om bij de AWZI Nieuwe Waterweg een collectieve zuivering mogelijk te maken. Naast gewasbeschermingsmiddelen zullen ook meststoffen uit het afvalwater worden verwijderd. Onderdeel van het bestuurlijk convenant zijn afspraken over het onderling verdelen van de financiële risico's welke aan de door het Hoogheemraadschap uit te voeren investeringen zijn verbonden en welke randvoorwaarden daar bij gelden.

Type besluit: GS-vergadering