Beantwoording Statenvragen 3675 van 50PLUS m.b.t. de nieuwe op- en afrit van de bouw weg N206

Datum besluit: 27 oktober 2020


De fractie van 50PLUS wil weten van het college van Gedeputeerde Staten welke materialen gebruikt zijn voor de aanleg van de ondergrond van deze tijdelijke op- en afrit. Gedeputeerde Staten geven in haar antwoorden aan dat sprake is van een gecertificeerde grondstof. Het betreft een schoongespoeld restproduct van afvalenergiecentrales en past daarmee in het beleid van PZH om circulair bouwen te bevorderen.

Type besluit: GS-vergadering