Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer naar Meeslouwerplas, verzoek om onafhankelijk onderzoek Meeslouwerplas

Datum besluit: 27 oktober 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen om het PS-besluit om voor een warmtetransportleiding tussen Vlaardingen en Den Haag een provinciaal inpassingsplan op te stellen, uit te breiden met een aansluitpunt bij Delft en voor de hiervoor benodigde vergunningen de provinciale coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Als dit besluit is genomen, is door Provinciale Staten wordt dit gepubliceerd en worden de betrokken bevoegde gezagen hierover schriftelijk geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering