Afdoeningsvoorstel moties 857-858-859 warmtehoofdinfrastructuur

Datum besluit: 6 oktober 2020


In 2019 zijn drie moties aangenomen die te maken hebben met collectieve warmte - met warmtenetten dus. Het rijk heeft afgelopen zomer een internetconsultatie gehouden over de nieuwe warmtewet, officieel het Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening. De drie moties zijn door Gedeputeerde Staten betrokken in de inspraakreactie naar het rijk (zie https://www.internetconsultatie.nl/warmtewet2/reactie/e58af5e2-1dbd-4182-8095-aa10d0bd8a5c). De brief aan PS laat zien wat er met de moties is gedaan en stelt voor de moties hiermee als afgehandeld te beschouwen.

Type besluit: GS-vergadering