Startnotitie Gezond en Veilig

Datum besluit: 6 oktober 2020


In het coalitieakkoord ‘Elke dag beter, Zuid-Holland, 2019-2023’ is één van de zeven opgaven Gezond en Veilig Zuid-Holland. In de startnotitie Gezond en Veilig kijken Gedeputeerde Staten welke mogelijkheden er zijn om vanuit deze opgave enerzijds de inwoners te beschermen tegen de negatieve effecten uit de leefomgeving en anderzijds hoe zij een gezonde leefomgeving en daarmee een gezonde leefstijl kunnen bevorderen. Veel van de taken van de provincie bieden kansen om de leefomgeving gezonder en veiliger te maken. Te denken valt aan de vergunningverlening en de handhaving voor een goede milieukwaliteit, de ontwikkeling van een natuurlijke en een beweegvriendelijke leefomgeving en de aanpassingen om de klimaatveranderingen op te vangen. Hoe de provincie met anderen hieraan wil samenwerken staat in de startnotitie beschreven.

Type besluit: GS-vergadering