Verlenen machtiging voor afgeven van toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Datum besluit: 6 oktober 2020


De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn voorziet in regelgeving voor mensen met een handicap, ter waarborging van toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Mensen met en zonder beperking moeten op gelijke basis kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (hierna: het Besluit). In het Besluit is bepaald dat websites (vanaf 23 september 2020) en mobiele apps (vanaf 23 juni 2021) van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen die het Besluit noemt. Het betreft hier de toepassing van standaard EN 301 549. Over de digitale toegankelijkheid van websites en mobiele apps moet verantwoording worden afgelegd in een vastgestelde toegankelijkheidsverklaring, die op de websites van de overheidsinstanties moet worden gepubliceerd.  Deze toegankelijkheidsverklaringen dienen digitaal te worden ondertekend. Het college wordt verzocht volmacht en machtiging te verlenen om de toegankelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel 4 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid af te geven. Het besluit ziet alleen op 2020.

Type besluit: GS-vergadering