1e wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de Omgevingsdienst Haaglanden 2020

Datum besluit: 1 september 2020Gedeputeerde Staten hebben een 1e wijziging van het mandaatbesluit 2020 voor de Omgevingsdienst Haaglanden vastgesteld. De wijziging ziet op het mandaat voor het nemen van besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens het Besluit lozen buiten inrichtingen. ODH is bevoegd om deze taak namens GS voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland uit te voeren.

Type besluit: GS-vergadering