Benoeming leden deskundigencommissie R en D subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Datum besluit: 1 september 2020


Met de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) stimuleert de provincie innovatie in het MKB. Er kan subsidie worden aangevraagd voor R&D samenwerkingsprojecten. Deze projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke externe deskundigencommissie. Deze deskundigencommissie brengt jaarlijks een advies aan Gedeputeerde Staten uit over de subsidieaanvragen MIT R&D samenwerkingsprojecten. Deze onafhankelijke commissie beoordeeld de subsidieaanvragen en rangschikt deze. Om de werkzaamheden voort te kunnen zetten is het nodig om opnieuw leden te benoemen. De commissie heeft 14 leden en 12 leden hebben aangegeven hun werkzaamheden voort te willen zetten. Er zijn 2 nieuwe leden geworven. Met dit voorstel worden 14 leden (her)benoemd voor een periode van 4 jaar.

Type besluit: GS-vergadering