Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake programma huisvesting arbeidsmigranten

Datum besluit: 15 september 2020


Deze brief aan Provinciale Staten geeft een update over de voortgang van de uitvoering van het programma huisvesting arbeidsmigranten. Voorgesteld wordt om in de planning van het omgevingsbeleid de bespreking met PS van de aanbevelingen en eventuele voorstellen voor wijziging van beleid voor arbeidsmigranten een kwartaal door te schuiven, zodat de inbreng vanuit de nog te organiseren conferentie arbeidsmigranten bij die bespreking meegenomen kan worden. In de tussentijd zullen diverse onderzoeken uit het programma huisvesting arbeidsmigranten worden afgerond, gesprekken worden gevoerd met arbeidsmigranten zelf en hun vertegenwoordigende organisaties en met (vertegenwoordigers van) de bedrijven waar zij werken. Ook zal met een aantal gemeenten een experiment worden gedaan om versneld te zoeken naar voor alle partijen acceptabele vormen van verantwoorde en adequate huisvesting. De resultaten van de onderzoeken, experimenten en de conferentie zullen worden gebruikt voor het doen van aanbevelingen die aan PS worden voorgelegd.

Type besluit: GS-vergadering