Beantwoording Statenvragen 3656 PvdD - Schuil- en beschuttingsmogelijkheden weidedieren

Datum besluit: 15 september 2020


Partij voor de Dieren heeft Statenvragen gesteld over schuil- en beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren. De vragen hebben betrekking op de inzet van Gedeputeerde Staten op het creëren van schuilmogelijkheden voor weidedieren bij extreme weersomstandigheden. In hun beantwoording geven Gedeputeerde Staten toelichting op wet- en regelgeving omtrent dierenwelzijn en de rol van de provincie hierin.

Type besluit: GS-vergadering