Vaststelling van maatgevende hoogwaterstanden voor het toetsen van regionale waterkeringen, overige waterschappen

Datum besluit: 15 september 2020


De provincie Zuid-Holland werkt samen met de inliggende waterschappen aan de waterveiligheid in West-Nederland. Totaal ligt er in Zuid-Holland  2133 km aan regionale waterkeringen. Deze waterkeringen zijn belangrijk voor de waterveiligheid. Daarom zijn in de omgevingsverordening Zuid-Holland voor deze regionale waterkeringen veiligheidsnormen vastgesteld. De keringen moeten door de waterschappen uiterlijk in 2024 opnieuw aan de veiligheidsnormen worden getoetst. Ten behoeve van deze toetsing zijn de waterschappen verplicht om de Maatgevende Hoogwaterstanden (MHW) op te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering