Vaststellen nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit weidevogelgebied Schieveen Oost

Datum besluit: 22 september 2020


In 2020/2021 realiseert de gemeente Rotterdam het project Noordrand Rotterdam, in samenwerking met Natuurmonumenten als pachter van dit gebied. Dit behelst de herinrichting van de polder Schieveen voor natuur en recreatie. Onderdeel van de herinrichting is het zodanig aanpassen van de waterstructuur, dat in een deel van de polder het water kan worden opgezet in het broedseizoen van de weidevogels. Eén van de aspecten van de inrichting is dat in het voorjaar het waterpeil verhoogd wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland kan na een verhoging van het peil niet helemaal meer voldoen aan de normen die de provincie heeft gesteld voor waterkwantiteit. In dit geval zijn zowel de eigenaar (gemeente Rotterdam) als de gebruikers van het gebied betrokken. En geeft het volgens hen geen problemen als de norm jaarlijks vanaf 15 juni geldt in plaats van 1 maart. Er is daarom geen bezwaar om aan het verzoek van Delfland tegemoet te komen.

Type besluit: GS-vergadering