Zienswijze RCR Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta

Datum besluit: 22 september 2020


Op de Noordzee is de aanleg van het grootschalige windpark IJmuiden Ver voorzien. Tennet en het ministerie van EZK bereiden de aanleg van de twee hoogspanningskabels Alpha en Beta naar het vasteland voor. Hiervoor zijn onderzoeken uitgevoerd, die als Integrale Effect Analyse zijn opgeleverd waarin de mogelijke tracé-alternatieven met elkaar worden vergeleken. Aangezien deze kabels mogelijk over Zuid-Hollands grondgebied voert, heeft het Rijk de regionale partners provincie, gemeenten en waterschap gevraagd de minister te adviseren over voorkeursalternatieven voor beide kabels. In dit besluit geven wij gehoor aan deze oproep en adviseert de regio ten aanzien van de kabel Alpha om niet te kiezen voor het alternatief dat via Voordelta, Haringvlietdam, Haringvliet en Hollandsch Diep naar Geertruidenberg voert. Wat betreft de Bètakabel, die zal worden aangesloten op hoogspanningsstation Maasvlakte, adviseren we met de gemeenten op Voorne-Putten, Rotterdam en waterschap Hollandse Delta aan de minister over onze voorkeur voor het tracé dat de beperkte beschikbare ruimte op de Maasvlakte zo veel mogelijk beschikbaar houdt voor toekomstige ontwikkelingen.

Type besluit: GS-vergadering