Ruimte voor Lopen

Datum besluit: 29 september 2020


Wij hebben met instemming kennisgenomen van de concept Strategische agenda en het bijbehorende concept Activiteitenprogramma 2021-2025 van het platform Ruimte voor Lopen, gericht op realiseren van een omgeving die uitnodigt, veilig is en stimuleert om in te lopen. De definitieve versies van deze stukken zullen op het Nationaal voetgangerscongres op 8 oktober 2020 in Leeuwarden worden gepresenteerd en gepubliceerd op www.ruimtevoorlopen.nl. Ons huidige coalitieakkoord heeft reeds aandacht voor lopen, zowel in het kader van een bereikbaar als een gezond en veilig Zuid-Holland. Met de provinciale Beleidsverkenning Lopen is een eerste stap gezet om lopen beter op te nemen in provinciaal beleid.

Type besluit: GS-vergadering