Vaststellen wijziging en openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020

Datum besluit: 8 september 2020


De subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) wordt gewijzigd. De RNIZ is erg populair en wordt jaarlijks overvraagd. Met deze wijzigingen wil de provincie de voor de regeling bestemde middelen gerichter inzetten en meer aanvragers honoreren. Innovatieve netwerken zijn een belangrijke schakel in het Zuid-Hollandse innovatie-ecosysteem. Om de subsidie van deze netwerken zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag naar middelen, zullen Gedeputeerde Staten vanaf 2020 voor iedere openstellingsperiode van deze subsidieregeling jaarlijks één of meerdere beleidsthema’s aanwijzen die prioriteit krijgen. Aanvragen die vallen binnen deze beleidsthema’s krijgen voorrang bij de verdeling van het beschikbare budget, indien verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond. Met deze prioritaire thematische openstelling probeert de provincie de publieke middelen zo eerlijk mogelijk, maar ook zo effectief mogelijk in te zetten. Ook wordt het maximaal te verstrekken bedrag van € 500.000 verlaagd naar € 400.000. Dit stelt de provincie in staat om meer aanvragen dan voorheen te kunnen honoreren. De regeling wordt ten slotte voorzien van een openstellingsbesluit waarin de periode wordt bepaald waarin aanvragen kunnen worden ingediend. De komende openstelling zal zijn van 1 oktober 2020 tot 31 oktober 2020.

Type besluit: GS-vergadering