Bodemenergieplan Laakhaven

Datum besluit: 19 januari 2021


De gemeente Den Haag heeft voor het gebied ten zuiden van Hollands Spoor (Laakhaven) een bodemenergieplan laten opstellen, waarin zowel open als gesloten bodemenergiesystemen (voor warmte-koude opslag) zijn gepland. Zij heeft dit aan de provincie aangeboden, aangezien deze bevoegd gezag is voor het verlenen van vergunningen voor zogenoemde open bodemenergiesystemen. Door deze systemen wordt energie eerst in het bodemwater opgeslagen, die dan later weer aan dit water wordt onttrokken om gebruikt te worden voor het verwarmen dan wel koelen van grote gebouwen. In een bodemenergieplan kunnen door een planmatige aanpak in een gebied meer systemen worden aangelegd, dan zonder een dergelijke aanpak het geval zou zijn. Hierdoor kan door meer eigenaren een economisch voordeel worden behaald. Bovendien kan, in vergelijking met een traditionele fossiele energievoorziening, een sterke afname van de CO2-uitstoot worden gerealiseerd. In dit plan worden bovendien alle systemen onderling verbonden, waardoor het nog economischer en duurzamer is. Gedeputeerde Staten zou graag eerst van de gemeente Den Haag vernemen hoeveel van de betrokken projectontwikkelaars aan het plan meedoen en hoe er in regeneratie en back-up van het systeem is voorzien, voordat zij het plan definitief vaststelt. Zij heeft daarom het plan voorlopig voor een jaar vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering