Beantwoording Statenvragen 3703 Reactie GS op brief 9 december 2020 van woningmarkregios aan de minister van BZK

Datum besluit: 26 januari 2021


Zes woningmarktregio's hebben hun zorg geuit over de taakstelling voor vergunninghouders in een gezamenlijke brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In die brief vragen de regio’s om maatregelen en hulp van het Rijk. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft deze gezamenlijke brief niet medeondertekend. Vanuit Provinciale Staten wordt gevraagd naar de overwegingen van GS daarbij. In de antwoorden licht GS toe het signaal te onderschrijven dat de totale omvang van de diverse te huisvesten doelgroepen een grote opgave is voor de regio's. Ook onderschrijft GS het merendeel van de verzochte maatregelen, waaronder het vergroten van de investeringscapaciteit van woningcorporaties en het verzoek om ondersteuning van het Rijk bij het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de huisvesting van vergunninghouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten en andere specifieke doelgroepen. Bepaalde passages in de brief hebben aanleiding gegeven de brief niet mede te ondertekenen. Het gaat hierbij met name om het verzoek tot aanpassing van de huidige verdeelsystematiek van de opgaven.

Type besluit: GS-vergadering