Invoering gerichte opkoopregeling stikstof

Datum besluit: 26 januari 2021


Op 3 november jl. is Regeling aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden (beter bekend als de gerichte opkoopregeling piekbelasters) door het Rijk/LNV opengesteld. De provincies hebben een rol bij de uitvoering van de regeling. De provincie heeft besloten over de wijze van uitvoering van de regeling.  De opkoopregeling zal drie keer worden opengesteld in de periode 2020 – 2022. Daarbij stelt LNV telkens één tranche van het budget ter beschikking. De eerste tranche bestaat landelijk uit € 100 miljoen (minus 5 miljoen algemene kosten) euro waarvan in totaal voor de provincie Zuid-Holland circa € 5,9 miljoen beschikbaar is. De regeling wordt eerst (medio 2021) geëvalueerd voordat de volgende tranches beschikbaar worden gesteld. Het rijksbudget voor de opkoopregeling is alleen onder strikte aankoopvoorwaarden beschikbaar voor de N2000 doelen. Het gaat in de provincie Zuid-Holland naar verwachting om ca. 6 bedrijven. De provincie zet de opkoopregeling in als één van de instrumenten in de gebiedsgerichte aanpak zoals vastgesteld door GS en PS. In de gebiedsgerichte aanpak past ook een koppeling met andere opgaven zoals realisatie van de NNN en tegengaan van bodemdaling in de veenweide gebieden.

Type besluit: GS-vergadering