GS-brief uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw

Datum besluit: 5 januari 2020


Middels deze brief informeert het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de uitvoering van de hoofdlijnennotitie Vitale landbouw in Zuid-Holland, zoals in mei 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De brief bevat: 1) geleerde lessen uit de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw in de periode 2016-2020, 2) de uitvoeringsaccenten voor de komende periode en 3) een overzicht van Rijksprogramma’s waarin landbouw een belangrijk onderwerp is.

Type besluit: GS-vergadering