Beslissing op bezwaar inzake handhavingsverzoek firma

Datum besluit: 12 april 2021


Een veehouderijbedrijf in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is rond het jaar 2015 uitgebreid met een nieuwe stal voor vleesvarkens en heeft hiervoor destijds een melding ingediend op grond van het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Nadat de Raad van State een streep heeft gezet door het PAS, is de melding niet langer rechtsgeldig. De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) heeft een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen de uitbreiding van het bedrijf vanwege de uitstoot en depositie van stikstof dat een negatief effect kan hebben op Natura 2000-gebieden. Op 9 maart 2021 stemde de Eerste Kamer echter in met de nieuwe wet ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’. Deze wet bevat een verplichting voor de Minister van LNV om de zogenoemde ‘PAS-melders’, waar ook deze veehouderij toe behoort, te legaliseren. Gezien deze landelijke ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving, hebben GS op dit moment besloten af te zien van handhaving.

Type besluit: GS-vergadering