Aanvraag en toekenning Rijksmiddelen Bodem en Ondergrond 2021

Datum besluit: 20 april 2021


De provincie Zuid-Holland voert volgens de Wet bodembescherming taken uit voor bodem en ondergrond. Voor de uitvoering van deze taken stelt het Rijk financiële middelen beschikbaar. Voor 2021 worden middelen verstrekt via een Decentralisatie Uitkering (DU) om de verontreinigde locaties waar sprake is van onaanvaardbare risico's aan te pakken. Voor aanvullend budget wordt bij het Rijk een aanvraag gedaan op een Specifieke Uitkering (SPUK). Deze extra middelen worden ingezet op onderzoek en sanering van verontreinigde locaties waar sprake is van verontreinigingen door diffuus lood of PFAS. Medio 2021 wordt meer bekend over afspraken met het Rijk en de beschikbare budgetten voor de periode 2022-2025.

Type besluit: GS-vergadering