Beantwoording Statenvragen 3741 van VVD en CDA m.b.t. Kaasstolp op Nationaal Park Nieuwe Stijl NL Delta

Datum besluit: 20 april 2021


GS hebben ingestemd met de antwoorden op Statenvragen die gesteld zijn over het aanvragen van de status van Nationaal Park voor NLDelta. Er is gevraagd naar de gebiedsaanduiding van NLDelta en of het verkrijgen van de status van Nationaal Park tot beperkingen in het gebied leidt. De status Nationaal Park brengt geen eigenstandige juridische bescherming met zich mee: de kenmerkende natuurwaarden op basis waarvan het gebied de status van Nationaal Park zou kunnen aanvragen zijn al voldoende beschermd door de natuurwetgeving. Binnen het beoogde Nationaal Park liggen immers grote gebieden die beschermd zijn als Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000 gebied. De initiatiefnemers van NLDelta zijn nog bezig met consultatie van beoogde partners, stakeholders, ondernemers en bewoners over de concept statusaanvraag inclusief de gebiedsaanduiding. Op basis van deze consultatie zal het huidige concept worden aangepast. Als de aanvraag op voldoende draagvlak kan rekenen kunnen GS van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland gezamenlijk besluiten de status bij de minister van LNV aan te vragen.

Type besluit: GS-vergadering