Beantwoording Statenvragen 3743 Groep JA21 over biomassacentrales

Datum besluit: 20 april 2021


De fractie van Groep JA21 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over biomassacentrales in de provincie Zuid-Holland. Het zijn onder andere vragen over de gezondheidseffecten van biomassacentrales en op welke wijze de provincie toeziet op de emissies van deze installaties. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering