Beantwoording Statenvragen nr 3742 Groep JA21 over Participatiebeleid Provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 20 april 2021


De fractie van JA21 heeft vragen gesteld over het provinciale participatiebeleid. Dat beleid gaat over het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij provinciale besluiten. JA21 wil weten hoe het college van Gedeputeerde Staten invulling geeft aan dat beleid. De vragen gaan over hoe doelgroepen worden benaderd, over communicatie, over de manier waarop belanghebbenden worden betrokken en over de manier waarop participatie georganiseerd gaat worden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering