Brief aan GS Noord-Holland over instemming met goedkeuringsbesluit faunabeheerplan damherten

Datum besluit: 16 februari 2021


De Faunabeheereenheden van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben samen een faunabeheerplan gemaakt voor het beheer van de damherten in het duingebied op de grens van beide provincies. Dit faunabeheerplan is op grond van de Wet natuurbescherming beoordeeld en goedgekeurd door de provincie Noord-Holland, omdat het grootste deel van het leefgebied van de damherten in Noord-Holland is gelegen. De provincie Zuid-Holland heeft op haar beurt ingestemd met de goedkeuring van het faunabeheerplan. Het goedgekeurde faunabeheerplan is een voortzetting van het bestaande beheer van de damherten en het plan voldoet aan de regels uit de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering