Mandaatbesluit GS voor Staatsbosbeheer

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben het Mandaat- en Volmachtbesluit province Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2021 vastgesteld. Met dit mandaat kan Staatbosbeheer namens GS uitvoering geven aan het beheer en onderhoud in de provinciale recreatiegebieden Vlietland, Balij/Bieslandse Bos, Valkenburgse Meer-Zuid, Louisa en Cannemanspolder en Bos van Rhoon en de bebording van de LF-routes voor zover deze zijn gelegen binnen de provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering