Motie onderzoek naar bijen dodende insecticiden (844)

Datum besluit: 16 februari 2021


In 2018 hebben Provinciale Staten door het aannemen van een motie informatie gevraagd over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de risico's voor insecten. In de brief van Gedeputeerde Staten wordt informatie gegeven over de landelijke afzet van gewasbeschermingsmiddelen en een inschatting gemaakt van de afzet van een aantal specifieke middelen, neonicotinoïden en glyfosaat, in Zuid-Holland. Tevens is informatie verschaft over de risico's van gewasbeschermingsmiddelen, het beleid op Europees, nationaal en provinciaal niveau en is een inschatting gegeven van de gevolgen voor het bijenlandschap.

Type besluit: GS-vergadering