Srg wijzigingsbesluit deelplafonds, wijzigingsbesluit teksten in de Srg en openstellingsbesluit par. 2.3

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland stellen subsidie beschikbaar voor de uitvoering van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de Zuid-Hollandse icoonsoorten grutto en patrijs. Deze maatregelen komen ook ten goede aan andere soorten boerenlandvogels. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder meer de inrichting van kruidenrijk grasland, het verwijderen van houtopstanden waarin roofvogels kunnen schuilen en het plaatsen en het verwijderen van anti-predatierasters. In totaal is € 1.100.000 voor subsidies beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd door agrarische collectieven, BoerenNatuur Zuid-Holland en terreinbeherende organisaties. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 20 februari tot en met 21 maart 2021. Gedeputeerde Staten wijzigt tevens de subsidieparagrafen 2.9 Boerenlandpaden en 2.10 Initiatieven Vitale Landbouw van de Subsidieregeling Groen (Srg). Deze laatste paragraaf wordt aangepast aan de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw. Subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de grondgebonden landbouw en het voedselsysteem. Verder is nieuw dat criteria zijn genoemd waaraan de aanvragen worden getoetst. Voor deze paragraaf is in 2021 € 75.000 beschikbaar. De wijziging van paragraaf 2.9 Boerenlandpaden betreft met name een wijziging in de definities zodat deze aansluit op de Startnotitie Sport & Recreatie, hiervoor is in 2021 € 50.000 beschikbaar. Tevens wordt de looptijd van de Srg verlengd tot en met 31 december 2023.

Type besluit: GS-vergadering