Vaststellen wijziging van de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019

Datum besluit: 2 februari 2021


Vanaf 10 oktober 2019 tot 20 november 2019 zijn aan de hefbrug te Boskoop maatregelen uitgevoerd met als doel om de brug weer veilig in gebruik te kunnen nemen. Gedurende deze periode is de hefbrug en de vaarweg de Gouwe in stremming geweest. Deze stremming heeft geleid tot schade bij gebruikers van zowel de brug als de vaarweg. De provincie heeft al diverse verzoeken om schadevergoeding ontvangen. Om deze verzoeken af te handelen, hebben Gedeputeerde Staten bij besluit van 31 maart 2020 de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie hefbrug Boskoop’ vastgesteld. Gebleken is echter dat de wijze waarop de hoogte van de nadeelcompensatie in de beleidsregel wordt bepaald, niet aansluit bij de rechtspraak ten aanzien van het stelsel van nadeelcompensatie. Met het bijgaande besluit tot wijziging van de beleidsregel wordt dit hersteld. Het betreft hier marginale wijzigingen die in vergelijking met de oorspronkelijke Beleidsregel ten gunste zijn van de verzoekers om nadeelcompensatie.  Voor uitvoeriger toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het besluit tot wijziging van de beleidsregel zelf.

Type besluit: GS-vergadering