Ontwerp regionaal waterprogramma

Datum besluit: 9 februari 2021


Gedeputeerde Staten stellen een regionaal waterprogramma vast op grond van de Omgevingswet. Het regionaal waterprogramma bevat de beleidsuitwerking voor wateronderwerpen en beschrijft in ieder geval hoe de provincie uitwerking geeft aan de Europese richtlijnen over water, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het omgevingsprogramma. Het ontwerp regionaal waterprogramma wordt vastgesteld voorafgaand aan de start van de inspraak op het nationaal waterprogramma, omdat enkele KRW-gerelateerde onderdelen van het regionaal waterprogramma voedend zijn voor een bijlage van het nationaal waterprogramma. De inspraak op het regionaal waterprogramma Zuid-Holland is gepland van half juli tot half september. Binnenkort volgt een brede participatiebijeenkomst over het regionale waterprogramma, voor andere overheden, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden. Eventuele aanvullingen die daaruit volgen kunnen worden meegenomen in een herziening van het ontwerp, voorafgaand aan de inspraak.

Type besluit: GS-vergadering