Benoeming leden deskundigencommissie R en D subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Datum besluit: 5 juli 2021


De regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Deze regeling is het instrument dat aansluit bij de ambitie uit het coalitieakkoord om de meest innovatieve regio van Nederland zijn, waarbij we inzetten op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren en waarbij wordt ingezet op diensten en producten die veel waarde toevoegen. Daarnaast stimuleren we ontwikkeling en toepassing van innovaties in het MKB. Met de MIT-subsidieregeling wordt het innovatiepotentieel van Zuid-Holland beter benut en het valoriseren van kennis en versterken van het MKB  draagt zorg voor vernieuwing en groei van de regionale economie in Zuid-Holland. MKB-ers kunnen een aanvraag indienen als ze een innovatieve oplossing hebben voor een maatschappelijke opgaven die beschreven zijn in de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) zijn; Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Landbouw Water en Voedsel, Veiligheid, Sleutel technologieën en Maatschappelijk verdienvermogen. De subsidieaanvragen voor de R&D samenwerkingsprojecten worden beoordeeld door een onafhankelijke externe deskundigencommissie. Met dit besluit worden er 2 leden benoemd voor deze commissie.

Type besluit: GS-vergadering