Erfgoedmonitor PZH - Samenwerkingsovereenkomst data-uitwisseling RCE-PZH

Datum besluit: 5 juli 2021


Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten geïnformeerd over de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling in het kader van de Monumentenmonitor (i.c. Erfgoedmonitor Zuid-Holland), tussen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland. In deze overeenkomst wordt geregeld dat gegevens over de rijksmonumenten (niet-woonhuizen) die in de provinciale monitor zijn opgenomen kunnen worden gedeeld met de Rijksdienst. De Rijksdienst gebruikt deze gegevens ten behoeve van hun eigen advieswerkzaamheden en ten behoeve van opname in de landelijke Erfgoedmonitor.
Tevens zijn Provinciale Staten geïnformeerd dat een beperkt aantal gegevens uit de provinciale Erfgoedmonitor op verzoek kan worden gedeeld met gemeenten, te weten:
•    Monumentennummer
•    Adres monument
•    Staat monument (goed/redelijk/matig/slecht)

Aanleveren van deze gegevens kan voor gemeenten behulpzaam zijn bij het toezicht op de instandhoudingsplicht voor eigenaren van rijksmonumenten. De Samenwerkingsovereenkomst en het uitwisselen van gegevens zijn in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Type besluit: GS-vergadering