Regionaal waterprogramma

Datum besluit: 5 juli 2021


Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp regionaal waterprogramma vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het regionaal waterprogramma bevat de beleidsuitwerking voor wateronderwerpen. Het beschrijft hoe de provincie uitwerking geeft aan de Europese richtlijnen over water, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s en het beschrijft ook wat de provincie doet voor de drinkwatervoorziening, waterrecreatie, vaarwegen, zwemlocaties en hoe we omgaan met droogte en bodemdaling. Het ontwerp regionaal waterprogramma ligt digitaal ter inzage van 13 juli tot 21 september 2021 op http://www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage. Daar staat ook hoe u een zienswijze kunt indienen. Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het omgevingsprogramma.

Type besluit: GS-vergadering