Vervolgbrief opbrengstnotitie huisvesting arbeidsmigranten aan Provinciale Staten

Datum besluit: 5 juli 2021


In deze vervolgbrief worden de activiteiten ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten vanuit het Programma huisvesting Arbeidsmigranten en het vervolg, mede naar aanleiding van de motie 951 van najaar 2020, uitgebreider toegelicht. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan twee toezeggingen van gedeputeerde in de Statencommissie RWE van 26 mei 2021. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd de motie 951 hiermee alsnog als afgedaan te beschouwen en daarnaast beide bovengenoemde toezeggingen af te doen.

Type besluit: GS-vergadering