Aanvulling Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid

Datum besluit: 1 juni 2021


Gedeputeerde Staten hebben op 23 maart 2021 de Ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid vastgesteld. Het gaat om een wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. Als gevolg van enkele actuele ontwikkelingen is er aanleiding om het ontwerp aan te vullen met een drietal onderwerpen. Het gaat ten eerste om een regeling voor het uitsluiten van permanente bewoning van recreatiewoningen. Ten tweede om het aanpassen van de regeling voor het boom- en sierteeltgebied Boskoop. En ten derde om een regeling voor het meewegen van de gevolgen van extra verkeer op het wegennet bij het mogelijk maken van nieuwe grote ontwikkelingen, zoals woningbouw. De Ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid wordt samen met de aanvulling daarop ter inzage gelegd na bespreking daarvan in Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering