Beantwoording statenvragen 3756 van CU en SGP, CDA en PVDA - Aankoop aandelen Stedin Groep door gemeenten in Zuid-Holland

Datum besluit: 1 juni 2021


Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de mogelijkheid van Zuid-Hollandse gemeenten om preferente aandelen Stedin te kopen. Stedin legt een uitgifte van cumulatief preferente aandelen aan al haar 44 aandeelhouders voor om op in te tekenen. Op deze manier hoopt Stedin het eigen vermogen met 200 miljoen euro te versterken. Dit is nodig om investeringen in de energietransitie te doen. Het al dan niet kopen van preferente aandelen is een beleidskeuze van gemeenten zelf. Zij bepalen of dit onder hun publieke taak valt en wat de daar bijbehorende risico’s zijn. Wij als toezichthouder beoordelen of de begroting van een gemeente structureel in evenwicht is. Zolang naar ons oordeel dit het geval is, mengen wij ons niet in de beleidskeuzes van gemeenten.

Type besluit: GS-vergadering