Permanente bewoning verblijfsrecreatie

Datum besluit: 1 juni 2021


Met deze brief informeert Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over casussen waar vraagstukken spelen over het toekomstbestendige invullen van bestaande recreatieparken. Dat betreffen parken in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Molenlanden, Nieuwkoop, Noordwijk en Zuidplas.

Daarnaast wordt in deze brief een voorzet gedaan met een beschrijving van aspecten die van belang kunnen zijn bij het uitwerken van maatwerk over permanente bewoning van recreatiewoningen. Dat betreffen onder meer aspecten als wet- en regelgeving (zoals Bouwbesluit), omliggende bedrijven, natuurgebieden, beheer, veiligheid, voorzieningen, woningbouwprogramma, Ladder van Duurzame Verstedelijking, planologische aspecten, bereikbaarheid en draagvlak bij betrokkenen.

Deze brief dient als basis voor het gesprek dat Gedeputeerde Staten over dit onderwerp wil voeren met de Statencommissie Ruimte-Wonen-Economie over de uitgangspunten van het nog uit te werken maatwerk

Type besluit: GS-vergadering