Startbeslissing MIRT-verkenning CID-Binckhorst

Datum besluit: 1 juni 2021


CID-Binckhorst is een belangrijke locatie voor verstedelijking. Bij deze verstedelijking hoort een verkenning naar duurzame mobiliteitsoplossingen die wederkerig is met gebiedsontwikkeling. De verkenning naar openbaar vervoer en een aanvullend maatregelenpakket loopt sinds 2018. Tijdens de verkenning zijn wel de MIRT-spelregels gevolgd en is nauw samengewerkt tussen Rijk en regio. Door financiële toezeggingen op het BO MIRT 2020 is er zicht op 75% bekostiging en daarmee voldoet de verkenning aan de voorwaarden voor een MIRT-verkenning. Daarom ondertekenen de samenwerkende partijen (ministerie Infrastructuur en Waterstaat, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg) deze startbeslissing om de MIRT-verkenning formeel te starten.

De MIRT-verkenning heeft de volgende drie doelstellingen:
1) faciliteren van gebiedsontwikkeling in CID-Binckhorst;
2) voorkomen, verminderen en/of oplossen van NMCA-knelpunten in het (regionaal) OV en het voorkomen van extra belasting op het hoofdwegennet;
3) bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke OV- en fietsambities.

Type besluit: GS-vergadering