Statenvoorstel Rechtmatigheidsgrens

Datum besluit: 1 juni 2021


Als gevolg van nieuwe wetgeving is het college van Gedeputeerde Staten verplicht om met ingang van het verslagjaar 2021 een Rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de provinciale jaarrekening. Hiermee leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over de naleving van wet- en regelgeving die relevant is voor de (financiële) processen binnen de provincie Zuid – Holland. Provinciale Staten stellen de hoogte van de verantwoordingsgrens (de zogeheten Rechtmatigheidsgrens) vast die bepalend is voor de financiële onrechtmatigheden die opgenomen moeten worden in deze Rechtmatigheidsverantwoording.

Type besluit: GS-vergadering