Toename druk op recreatieve voorzieningen

Datum besluit: 15 juni 2021


Met deze brief informeert Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de toegenomen druk op en behoefte aan recreatieve netwerken in Zuid-Holland. De coronapandemie en het toenemend besef van het belang van bewegen voor de gezondheid heeft geleid tot een sterke toename van het bezoek aan en druk op recreatienetwerken. De verwachting is dat dit komende jaren verder zal toenemen vanwege de groei van het aantal inwoners. De toegenomen druk zorgt onder andere voor hogere beheer- en handhavingskosten in recreatiegebieden. In de brief wordt inzicht gegeven in de stappen die het college zet om recreatiegroen in Zuid-Holland te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Onderdeel is het met de partners opstellen van een gezamenlijk beeld van de opgave 2030. Daarnaast zal met de natuur- en recreatieschappen bezien worden hoe de gebieden van de schappen ook voor de toekomst kunnen worden behouden.

Type besluit: GS-vergadering