Garantiestelling AWZI Nieuwe Waterweg

Datum besluit: 22 juni 2021


De Europese Kaderichtlijn water heeft als doelstelling om in 2027 een goede waterkwaliteit te realiseren. De glastuinbouw heeft de wettelijke plicht om gewasbeschermingsmiddelen in haar afvalwater te zuiveren. Deze plicht tot zuivering kan op collectieve wijze worden uitgevoerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. en de provincie Zuid-Holland hebben op 12 oktober 2020 een bestuurlijk convenant getekend om de collectieve zuivering mogelijk te maken. In opdracht van de provincie is onderzocht of verlening van een financiële garantie mogelijk is binnen de regels van het staatssteunrecht. Nu uit het onderzoek blijkt dat dit binnen bepaalde randvoorwaarden mogelijk is, is de provincie voornemens om een garantie af te geven.

Type besluit: GS-vergadering