Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 22 juni 2021


Drinkwater is van essentieel belang daarom stelt de provincie regels om de kwaliteit van de drinkwaterwinning in Zuid-Holland te beschermen. Met dit besluit worden deze regels ter definitieve vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten evenals de nota van beantwoording op basis van ingediende zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp.

Type besluit: GS-vergadering