Srg wijzigingen §2.6, art. 2.11.2 en bijlage 3 en openstellingen §2.11 kwaliteitsimpuls gebieden, stad-land en gezond natuur wandelen

Datum besluit: 22 juni 2021


De provincie Zuid-Holland verstrekt via de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (Srg) subsidie voor verwerving en inrichting ecologische verbindingen. Gedeputeerde Staten hebben de Srg aangepast zodat ook financiële ondersteuning bij aankoop van NNN-gronden mogelijk is. De ondersteuning is gelijk aan de subsidie die een grondeigenaar krijgt bij afwaardering van zijn grond als gevolg van functieverandering.

Via de Srg worden ook subsidies verstrekt om bewoners te stimuleren in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Gedeputeerde Staten stellen €1.500.000 beschikbaar om bestaande voor recreatie bestemde gebieden aantrekkelijker te maken voor inspannen en ontspannen. Een kwaliteitsverbetering kan zorgen voor een duurzame toename van de recreatieve waarde van deze groengebieden. Subsidie kan via de Srg worden aangevraagd van 1 juli tot en met 15 september 2021 tot maximaal € 450.000.

Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten € 300.000 beschikbaar voor aanleg van mogelijkheden voor burgers om vanuit huis binnen 15-20 minuten wandelend en fietsend een groengebied, wandel-, fiets- of vaarroute in het buitengebied te bereiken. Subsidie kan via de Srg worden aangevraagd van 1 juli tot en met 15 september 2021 tot maximaal € 100.000.

Om ook het gebruik van de wandelmogelijkheden te stimuleren wordt € 20.000 voor Stichting Gezond Natuur Wandelen beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van het aanbod gratis wandelingen in het groen onder begeleiding van vrijwilligers. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende vraag van bewoners naar wandelmogelijkheden is in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering