Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht IBT 2022

Datum besluit: 29 juni 2021


In 2012 hebben de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse gemeenten afspraken gemaakt het toezicht door de provincie op de uitvoering van wettelijke taken van gemeenten. Na een evaluatie van dit zogenaamde interbestuurlijk toezicht (IBT) blijkt dat deze afspraken aan vernieuwing toe zijn. Daarom werkt de provincie, samen met de gemeenten, aan een nieuw IBT-beleid. In het nieuwe beleid blijven de uitgangspunten dat het toezicht risicogericht en proportioneel wordt uitgevoerd van kracht. De provincie blijft op afstand als de verantwoording door het college van B&W aan de gemeenteraad op orde is. Het toezicht is hiermee gebaseerd op vertrouwen. Wel werkt de provincie samen met gemeenten aan een meer proactief toezicht, in plaats van hoofdzakelijk achteraf een oordeel te geven over de taakuitvoering. We willen meer naar de voorkant door betere dialoog en kennisdeling. Het interbestuurlijk toezicht moet hiermee een grotere bijdrage gaan leveren aan een goed openbaar bestuur en het maatschappelijk belang. Nog dit jaar wil de provincie nieuwe afspraken maken met de gemeenten en deze vastleggen in nieuwe bestuursovereenkomsten.

Type besluit: GS-vergadering