Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022

Datum besluit: 29 juni 2021


De definitieve versie van het Natuurbeheerplan 2022 is 29 juni 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarvoor heeft het Ontwerp zes weken ter inzage gelegen, hierop zijn zestien zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording en verwerkt in de definitieve versie. De kennisgeving van de vaststelling is gepubliceerd in het Provinciaal Blad. In het Natuurbeheerplan begrenzen en beschrijven gedeputeerde staten de gebieden waar eventueel subsidiëring kan plaatsvinden. Het gaat daarbij om subsidie voor beheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuur, agrarische natuur en landschapselementen vanuit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2013. De begrenzing is aangegeven op de beheertypenkaart en de ambitiekaart in pdf-formaat. De exacte begrenzing met diverse ondergronden is te raadplegen via de geoviewer op de site van de Provincie, onder Loket;  Feiten, cijfers en kaarten; Interactieve atlassen; Natuurbeheerplan.

Type besluit: GS-vergadering