Provinciale bijdrage verbeteren regionale vaarverbinding Ringvaart Zuidplas

Datum besluit: 29 juni 2021


De provincie voert actief beleid om waterrecreatie in de provincie te bevorderen. Onderdeel daarvan is het wegnemen van knelpunten en het robuuster maken van het vaarnetwerk waarbij koppelkansen met andere beleidsvelden worden meegenomen. In nauwe samenspraak met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas is geconstateerd dat de Ringvaart Zuidplas een kansrijke vaarverbinding is maar op dit moment niet als zodanig functioneert. Daarnaast is het nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Er is een gezamenlijk project opgesteld om de Ringvaart bevaarbaar te maken voor kano’s, sloepjes en kleine motorbootjes waarbij ook de waterkwaliteit wordt verbeterd. De verschillende betrokken partijen dragen financieel bij om de totale kosten van ongeveer 2,1 miljoen euro te dekken. Het College is voornemers om een subsidie te verstrekken van 300.000,- euro aan dit project. Provinciale Staten wordt met de informatieve brief geïnformeerd over dit project en het opnemen van de begrotingssubsidie hiervoor in de Najaarsnota 2021.

Type besluit: GS-vergadering