Mandaat tot medeondertekening regionale aanvragen i.h.k.v. de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 – 2027

Datum besluit: 16 maart 2021


Provincie Zuid-Holland werkt samen met gemeenten en waterschappen aan het opstellen van regionale aanvragen voor een rijksbijdrage in het kader van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027. Er zijn 10 regio's in Zuid-Holland die voor zo'n rijksbijdrage in aanmerking kunnen komen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft een mandaatsbesluit vastgesteld op basis waarvan de gedeputeerde die zitting heeft in de bestuurlijke tafels van de regio’s namens de provincie kan instemmen met de regionale aanvragen die vanuit de regio’s gedaan zullen worden. Elke regio kan maximaal drie aanvragen indienen in de periode 2021 - 2023.

Type besluit: GS-vergadering