Beantwoording Statenvragen 3731 PvdD uitsterven soorten zoetwatervissen

Datum besluit: 23 maart 2021


Naar aanleiding van een bericht over de wereldwijde toestand van zoetwatervissen (één op de drie soorten zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd, aldus het bericht) heeft de Partij voor de Dieren gevraagd welke maatregelen er in Zuid-Holland worden genomen om te voorkomen dat bepaalde vissoorten uitsterven. De provincie Zuid-Holland werkt nauw samen met Rijkswaterstaat, de waterschappen en de aangrenzende provincies in het stroomgebied Rijn-West aan een blauw-groen netwerk met verbindingen voor vismigratie (natte habitat) en faunamigratie (droge habitat). Tevens heeft Zuid-Holland steun uitgesproken voor het 1e Actieplan Steur, met als doel de Steur in de Europese rivieren terug te brengen, waaronder het deel dat door Zuid-Holland loopt.

Type besluit: GS-vergadering